มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงาน ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2552 วันที่ 29-30 มกราคม 2553 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 PROCEEDINGS ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 4

 ประกาศ

 ผู้นำเสนอผลงาน "ถ้าต้องการส่งบทความที่แก้ไขแล้วให้เข้าไปส่งที่ระบบการลงทะเบียนเสนอผลงานเท่านั้น 
                         ถ้ามีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเรื่องบทความนำเสนอในงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ หรือต้องการ
                         เอกสารใดๆ เพิ่มเติมให้ติดต่อที่ swuconference@gmail.com "

 

แบบประเมินโครงการ
ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 4

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้นำเสนอ

สำหรับคณะกรรมการ/อนุกรรมการ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 5618 , 5667